หน้าบล็อก


เกษตรอนาคตเพื่อโลกวันนี้ เรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลและพัฒนา เพื่อให้ในกาลเวลาข้างหน้า จะช่วย ให้โลกของเรายังคงดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาเกษตรในอนาคตหมายถึงการพัฒนาวิธีการเกษตรที่ยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดสติ 

การพัฒนาด้านนี้เป็นสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกษตรกรเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่ต้องรับมือกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถผลิตอาหารอย่างเพียงพอในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรในอนาคตด้วย

เกษตรกรควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่ดีเพื่อให้สามารถทำงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงความเป็นอยู่ที่มั่งคั่ง ในชุมชนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาที่่รูปแบบ การสร้างระบบการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกในการรับมือกับภัยความอดอยาก หิวโหย และความอ่อนแอของระบบการเกษตรก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องนี้

การเลือกใช้เทคโนโลยีในการเกษตร เพื่ออนาคต จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลิกโฉมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบน้ำที่อัตโนมัติและเครื่องมือแบบอัตโนมัติในการปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน ที่มีการจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตอาหารเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ที่มีความต้านทานต่อโรคและสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน การพัฒนาพันธุกรรมที่ดีสามารถช่วยลดปัญหาด้านการระบาดของโรคในพืชและสัตว์ และลดความเสี่ยงในการผลิตอาหารในเวลาที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเลือกใช้และพัฒนาเกษตรอนาคตที่ยั่งยืนนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างโลกที่ยั่งยืนและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทั้งหมดในวันนี้และในอนาคต 

รู้ทันโรคพืช 

* คืนชีวิตให้ผืนดิน 

*ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช รักษาโรคพืช อย่างได้ผล

ปลอดภัยต่อโลก ปลอดภัยต่อเกษตรกร ด้วยอะมิโนโปรตีน และสมุนไพรสกัดเข้มข้น ตรา“nawa”
เป็นสิ่งที่พวกเราคาดหวังว่า คือ เกษตรอนาคต เพื่อโลกของเราวันนี้
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูั่น ตรา nawa ที่ใช้ในการเพาะปลูก ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงดีขึ้น ป้องกันรักษาโรคพืช และแมลงร้าย ปลอดภัยต่อโลก ปลอดภัยต่อเราผลิตภัณฑ์ ตรา nawa ช่วยคืนชีวิตให้ผืนดินนำความสมบูรณ์สู่ผืนดินเหมือนเปิดป่าใหม่ๆ คืนธรรมชาติสู่ผืนโลก
ผลิตภัณฑ์ตรา nawa เป็นอะโนโปรตีนในรูปของโปรตีนเปปไทด์ ที่สกัดจากธัญพืชพืชธรรมชาติซึ่งอยู่ใน ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที 
ผลิตภัณฑ์ ตรา nawa ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ฮอร์โมน แต่เป็นสารอาหารสำหรับพืชสูตรเข้มข้นในรูปของอะมิโน ประเภทโปรตีน และคาร์โบไฮเดรด ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้าง กรดอะมิโน 18 ชนิด ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังมีส่วนผลมของสารเปิดปากใบสำหรับพืช และสารปรับสภาพน้ำ ทำให้ สามารถใช้ได้กับน้ำทุกประภท 
อะมิโนโปรตีนเป็น สารอาหารซึ่งพืชสามารถดึงไปใช้ได้ในทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง จึงทำให้พืชฟื้นตัวได้ดี ช่วยยืดและขยายเซลล์ของพืช
ผลิตภัณฑ์ ตรา nawa ช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับผลผลิตของท่าน

1 ไม่สมบูรณ์แข็งแรงเติมโตไม่เต็มที่

2 อ่อนแอต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

3 ให้ผลผลิตตกต่ำ คุณภาพไม่ดี

ผลิตภัณฑ์ ตรา nawa ช่วยพืชท่านได้เราสกัดจากธัญพืชธรรมชาติ และสมุนไพรต่าง ๆ โดยสูตรเฉพาะ ซึ่งอยู่ในรูปอะมิโนโปรตีนเปปไทด์ คุณภาพสูงจากด้วยวัตถุดิบในประเทศของเรา

ประกอบด้วย กรด อะมิโนจำเป็น 18 ชนิด และเข็มข้นมากถึง 130 กรัม/ลิตร กรดอมิโนเป็นสารอาหารพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด แม้กระทั่งพืชก็ต้องการกรดอะมิโนเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติมโตและบำรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆรวมทั้งช่วยควบคุม แรงดัน ออสโมติกในเซลล์ให้เป็นปกติมิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายต่อเซลล์และความ เสียหายให้กับพืชได้ 

ผลิตภัณฑ์ ตรา nawa เป็นนาโนเทคโนโลยีสมัยใหม่ของวงการเกษตรเกิดจากการค้นคว้าวิจัยและทดลองใน ห้องปฏิบัติการมายาวนาน จนประสบผลสำเร็จ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

* โปรดเลือกสูตร ตามพืชที่ท่านปลูก หรือปัญหาที่ท่านพบเจอ


โดยสกัดมาจากธัญพืชประเภทถั่ว ข้าว สาหร่ายทะเล หัวมันสำปะหลัง และสมุนไพรหลากหลายชนิด ด้วยสูตรเฉพาะ โดยสกัดหน่วยเล็กสุดของโปรตีนในรูปแบบของ “พอลิเมอร์เปปไทด์”ซึ่งมีโมแลกุลที่มีพลังประจุไฟฟ้าหลายกลุ่มมีความสำคัญที่สุดต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติการทำละลายทางกายภาพของแร่ธาตุในดินและน้ำ เป็นเวลากว่า 4 ปีในการวิจัยและทดสอบอะมิโนโปรตีนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการเกษตร โดยสาร แอ็คทิฟ เอซิด (Active Acid) มาช่วยกระตุ้นเซลล์ของพืชให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
กลไกการทำงานของผลิตภัณฑ์ตราทำมะชาด
1.กระตุ้นการสร้างโปรตีนเร่งแป้งเพิ่มน้ำหนัก  
2.กระตุ้นการแบ่งเซลล์ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
3.กระตุ้นการยืดตัวและขยายตัวของเซลล์  
3.เสริมสร้างผนังเซลล์(เก็บกักน้ำไว้ใช้เวลาแล้งป้องกันแมลง) 
4.กระตุ้นการดูดปุ๋ย(NPK)


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ต้องใช้ปุ๋ยร่วมด้วย แต่ให้ลดปุ๋ยลง 70 %