โปรตีนเปปไทด์สามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยได้ เนื่องจากเป็นแหล่งของสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

 


โปรตีนเปปไทด์ คือ โปรตีนชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยกรดอะมิโน มาเชื่อมต่อกันเป็นสายสั้นๆ ประมาณ 2-30 กรดอะมิโน ซึ่งการเรียงตัวของกรดอะมิโนที่ต่างชนิดกันไป จะเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้เกิดความแตกต่างกันของการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในร่างกายของคน

สาเหตุที่นำมาใช้กับพืช เนื่องจากเปปไทด์มีคุณสมบัติหลายประการ เช่น

 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
 • ป้องกันโรคพืช
 • เพิ่มผลผลิตพืช
 • ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพืช


เปปไทด์สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้โดยการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ การขยายเซลล์ และการเจริญเติบโตของราก เปปไทด์ยังสามารถป้องกันโรคพืชได้โดยการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืช เพิ่มผลผลิตพืชได้โดยการปรับปรุงการสังเคราะห์แสง และการดูดซึมธาตุอาหารของพืช และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพืชได้โดยการปรับปรุงรสชาติ กลิ่น สี และคุณค่าทางโภชนาการของผลผลิตพืช

การนำเปปไทด์มาใช้กับพืชมีด้วยกันหลายวิธี เช่น การฉีดพ่น การโรยดิน และการใส่ปุ๋ย เปปไทด์ที่นำมาใช้เป็นสารกระตุ้นพืชส่วนใหญ่เป็นเปปไทด์ที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ แต่ก็มีเปปไทด์ที่พบในธรรมชาติ เช่น เปปไทด์ที่พบในนมแม่ น้ำนมเหลือง และพืชบางชนิด

เปปไทด์ที่นำมาใช้เป็นสารกระตุ้นพืช ได้แก่

 • Cytokinin เปปไทด์ชนิดนี้กระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืช
 • Auxin เปปไทด์ชนิดนี้กระตุ้นการขยายเซลล์ของพืช
 • Ethylene เปปไทด์ชนิดนี้กระตุ้นการเจริญเติบโตของรากของพืช
 • Gibberellin เปปไทด์ชนิดนี้กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชโดยรวม


การนำเปปไทด์มาใช้กับพืชเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืช การศึกษาเกี่ยวกับเปปไทด์สำหรับพืชยังคงดำเนินต่อไป เพื่อพัฒนาเปปไทด์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อพืชและสิ่งแวดล้อม

โปรตีนเปปไทด์สามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยได้จริง เนื่องจากโปรตีนเปปไทด์เป็นแหล่งของสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช ทำให้รากสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้น ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยมากเท่าเดิม

จากผลการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่าการใช้โปรตีนเปปไทด์ร่วมกับปุ๋ยเคมีสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ย 20-30% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืช


นอกจากนี้ โปรตีนเปปไทด์ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถเก็บรักษาความชื้นได้ดีขึ้น ส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแห้งแล้ง

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการลดการใช้ปุ๋ยของโปรตีนเปปไทด์อาจแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช สภาพดิน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ

ตัวอย่างการใช้โปรตีนเปปไทด์เพื่อลดการใช้ปุ๋ย มีดังนี้

 • การใช้โปรตีนเปปไทด์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าว สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ย 20-30% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของข้าว
 • การใช้โปรตีนเปปไทด์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชผัก สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ย 10-20% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต
 • การใช้โปรตีนเปปไทด์ในการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง และมันสำปะหลัง สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ย 10-25% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต

โปรตีนเปปไทด์สามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยได้จริง เนื่องจากเป็นแหล่งของสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช ทำให้รากสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้น ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยมากเท่าเดิม

โปรตีนเปปไทด์สามารถใช้แล้วลดการใช้ปุ๋ยได้จริง โดยโปรตีนเปปไทด์เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น และเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น เมื่อพืชเจริญเติบโตได้ดี ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยมากเท่าเดิม

งานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร พบว่าการใช้โปรตีนเปปไทด์ร่วมกับปุ๋ยเคมี สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 10-20% โดยไม่กระทบต่อผลผลิตพืช โดยโปรตีนเปปไทด์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารของพืช ทำให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากปุ๋ยเคมีได้ดีขึ้น และลดการสูญเสียสารอาหารจากการชะล้าง

นอกจากนี้ โปรตีนเปปไทด์ยังช่วยเพิ่มผลผลิตพืชได้อีกด้วย งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าการใช้โปรตีนเปปไทด์ร่วมกับปุ๋ยเคมี สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ 10-15% โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของข้าว

อย่างไรก็ตาม การใช้โปรตีนเปปไทด์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ควรใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สรุปได้ว่า โปรตีนเปปไทด์สามารถใช้แล้วลดการใช้ปุ๋ยได้จริง โดยโปรตีนเปปไทด์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารของพืช ทำให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากปุ๋ยเคมีได้ดีขึ้น และลดการสูญเสียสารอาหารจากการชะล้าง นอกจากนี้ โปรตีนเปปไทด์ยังช่วยเพิ่มผลผลิตพืชได้อีกด้วย

กลับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ต้องใช้ปุ๋ยร่วมด้วย แต่ให้ลดปุ๋ยลง 70 %