ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพที่ใช้เพื่อคืนชีวิตให้ผืนดิน


ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพที่ใช้เพื่อคืนชีวิตให้ผืนดิน โดยนำจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มาช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรง

สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิด ได้แก่

 • แบคทีเรียที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุ เช่น แบคทีเรียอะซีโตแบกเทเรียม แบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส และแบคทีเรียไทรโคเดอร์มา
 • ยีสต์ที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุ เช่น ยีสต์แอสเปอร์จิลลัส ยีสต์ไซโตซาเอเรีย และยีสต์แคนดิดา
 • ราที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุ เช่น ราไตรโคเดอร์มา และราเมทาริเซียม

สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa สามารถใช้กับพืชทุกชนิดและทุกสภาพดิน โดยวิธีการใช้คือ ผสม Nawa กับน้ำในอัตราส่วน 1:1000 แล้วนำไปฉีดพ่นหรือรดลงดิน สามารถใช้ได้เป็นประจำทุก 7-10 วัน หรือใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก

ประโยชน์ของสารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa มีดังนี้

 • ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน
 • ช่วยให้ดินร่วนซุย
 • ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน
 • ช่วยป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช

สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยคืนชีวิตให้ผืนดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรง

นอกจากนี้ สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถช่วยนำความสมบูรณ์สู่ผืนดินเหมือนเปิดป่าใหม่ๆ เนื่องจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ใน Nawa จะช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินและสร้างสารอาหารที่จำเป็นต่อพืช ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรงเหมือนพืชในป่าธรรมชาติ

ดังนั้น สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพของดินและเพิ่มผลผลิตของพืชอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช โดยช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตในรูปของอะมิโน ประเภทโปรตีน และคาร์โบไฮเดรด อุดมไปด้วยกรดอะมิโน 18 ชนิด ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

กรดอะมิโน เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีน ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช กรดอะมิโน 18 ชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่

 • กรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด ได้แก่ ไลซีน ทริปโตเฟน ฟีนิลอะลานีน วาลีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน กรดเมธโอนีน ทรีโนโทฟีน และเมไทโอนีน
 • กรดอะมิโนไม่จำเป็น 9 ชนิด ได้แก่ อาร์จินีน ซีสเทอีน ไกลซีน กรดแอสพาร์ติก กรดกลูตามิก ไทโรซีน โปรลีน เซรีน และฮิสทีดีน

โปรตีน เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิดต่อกัน โปรตีนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์และเนื้อเยื่อทุกส่วนของพืช โปรตีนจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมเซลล์ของพืช

คาร์โบไฮเดรต เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักของพืช คาร์โบไฮเดรตจำเป็นต่อการหายใจ การสังเคราะห์แสง และการเจริญเติบโตของพืช

ประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
 • ช่วยต้านทานโรคและแมลง
 • ช่วยฟื้นฟูสภาพดิน

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa

 • ผสมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa กับน้ำในอัตราส่วน 1 : 100
 • ฉีดพ่นทางใบหรือรดน้ำบริเวณโคนต้น
 • ฉีดพ่นหรือรดน้ำทุก 7-10 วัน

คำแนะนำ

 • ควรใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืช
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ร่วมกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีกำจัดวัชพืช

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ปลอดภัยต่อพืชและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและอุดมสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพ (biostimulant) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช โดยให้สารอาหารที่จำเป็นต่อพืชในรูปแบบของอะมิโน ประเภทโปรตีน และคาร์โบไฮเดรด อุดมไปด้วยกรดอะมิโน 18 ชนิด ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่

 • กรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด ได้แก่ อาร์จินีน, กรดกลูตามิก, กรดแอสพาเทต, ไลซีน, ฮิสทิดิน, ฟีนิลอะลานีน, ทริปโตเฟน, เมไทโอนีน และซิสเทอีน
 • กรดอะมิโนไม่จำเป็น 9 ชนิด ได้แก่ ไกลซีน, อะลานีน, โปรลีน, วาลีน, ไอโซลิวซีน, เลวซีน, เซรีน, ธรีโอนีน และไทโรซีน

กรดอะมิโนเหล่านี้มีความสำคัญต่อพืชในการเจริญเติบโตและการพัฒนา โดยทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

 • เป็นแหล่งพลังงานสำหรับพืช
 • เป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่จำเป็นต่อโครงสร้างและการทำงานของเซลล์พืช
 • มีส่วนช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง
 • มีส่วนช่วยในกระบวนการดูดซึมธาตุอาหาร
 • มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช

การใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa จะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอและเหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้น

ข้อดีของการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ได้แก่

 • เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 • ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 • ช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง
 • ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
 • ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้น

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด โดยผสมกับน้ำในอัตราส่วน 4-6 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบหรือให้น้ำทางราก สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและสภาพการเจริญเติบโตของพืช

การใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa

 • พืชผักสวนครัว : ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็ว ใบเขียวเข้ม ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
 • ไม้ดอกไม้ประดับ : ช่วยให้ดอกบานนาน ดอกมีสีสันสดใส
 • ไม้ยืนต้น : ช่วยให้ต้นไม้แข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม


ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช


กลับหน้าหลัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัยได้ผล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต