สารเร่งเชิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช

 

ประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 52% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 325 ล้านไร่ เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่การเกษตรใหญ่เป็นอันดับ 20 ของโลก ประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญมากมาย เช่นข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ผลไม้ และพืชผักต่างๆ
เกษตรกรไทยมีการใช้ปุ๋ยและอาหารเสริมเพื่อช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ปุ๋ยและอาหารเสริมเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการผลิตพืชผลทางการเกษตร
ปุ๋ยช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นให้กับพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตและออกดอกออกผลได้ดี ส่วนอาหารเสริมช่วยเสริมสร้างการทำงานของพืชและต้านทานโรคและแมลง

การใช้ปุ๋ยและอาหารเสริมในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของพื้นที่การเกษตรและความต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้น การใช้ปุ๋ยและอาหารเสริมอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพของผลผลิต ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ประเภทของปุ๋ยและอาหารเสริมที่ใช้ในการเกษตรในประเทศไทย ได้แก่

 • ปุ๋ยเคมี : ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในรูปของเกลืออนินทรีย์ ปุ๋ยเคมีแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลักๆ คือ ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม
 • ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในรูปของสารอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
 • อาหารเสริมพืช : อาหารเสริมพืชเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อาหารเสริมพืชแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม

การเลือกใช้ปุ๋ยและอาหารเสริมควรพิจารณาจากชนิดของพืช สภาพดิน และความต้องการธาตุอาหารของพืช การใช้ปุ๋ยและอาหารเสริมอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพของผลผลิต ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

นอกจากการใช้ปุ๋ยและอาหารเสริมแล้ว เกษตรกรควรให้ความสำคัญกับการจัดการปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ำ แสงแดด และโรคและแมลง เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa ประกอบด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม รวมไปถึงจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น แบคทีเรียเร่งการเจริญเติบโตของพืช (PGPR) และเชื้อราไมคอร์ไรซา

ข้อดีของการใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา ดังนี้

 • เพิ่มการเจริญเติบโตของพืช สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น แข็งแรงขึ้น และทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มผลผลิต สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa ช่วยให้พืชให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20%
 • ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพดียิ่งขึ้น เช่น มีรสชาติดี สีสันสวยงาม และเก็บรักษาได้นานขึ้น

นอกจากนี้ สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa ยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ดินมีคุณภาพดีขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการศึกษาการใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa พบว่า การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa ร่วมกับปุ๋ยเคมี ช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น ลำต้นแข็งแรงขึ้น และผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว

การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ nawa จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการช่วยส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตและพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้น

สารเร่งเชิงชีวภาพชนิดดังกล่าว เป็นการผสมผสานระหว่างสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ ได้แก่ โปรตีน น้ำตาล กลูโคส และฟรุกโทส ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช สารอนินทรีย์ ได้แก่ วิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของพืช

สารเร่งเชิงชีวภาพชนิดนี้ มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช ทำให้พืชสามารถดูดซึมและใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารได้มากขึ้น
 • ช่วยเพิ่มความต้านทานของพืชต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
 • ช่วยเพิ่มความทนทานของพืชต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช


ผลการวิจัยเบื้องต้นพบว่า สารเร่งเชิงชีวภาพชนิดนี้ สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชได้ 10-20% เมื่อเทียบกับพืชที่ไม่ได้รับสารเร่งเชิงชีวภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า สารเร่งเชิงชีวภาพชนิดนี้ สามารถช่วยป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชได้ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ

สารเร่งเชิงชีวภาพชนิดนี้ สามารถใช้ได้ทั้งทางดินและทางใบ โดยทางดินจะใช้โดยผสมสารเร่งเชิงชีวภาพเข้ากับดินก่อนปลูกพืช ส่วนทางใบจะใช้โดยการฉีดพ่นสารเร่งเชิงชีวภาพลงบนใบพืช

การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพชนิดนี้ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของพืชและผู้บริโภค

สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างเพียงพอ
 • ช่วยเพิ่มความต้านทานโรคและแมลงของพืช สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa ประกอบด้วยสารที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชแข็งแรงและทนทานต่อโรคและแมลงได้ดีขึ้น
 • ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa ประกอบด้วยสารที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี และมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

นอกจากนี้ สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น

 • ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช
 • ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิต


โดยสรุปแล้ว สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช ช่วยเพิ่มความต้านทานโรคและแมลงของพืช และช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ซึ่งส่งผลดีต่อผลผลิตและคุณภาพของพืช

ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa พบว่า การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa ช่วยให้พืชมีการเติบโตและผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยพบว่า พืชที่ได้รับสารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa มีความยาวของลำต้น น้ำหนักของใบ และจำนวนผลเพิ่มขึ้นมากกว่าพืชที่ไม่ได้รับการฉีดพ่นสารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa นอกจากนี้ การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ Nawa ยังช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้อีกด้วย

กลับหน้าหลัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัยได้ผล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต