ต้นทุนที่ลดไป ...เท่ากับผลกำไรที่คืนมา ลองสิ

 


สารออร์แกนิคโซลูชั่น Natural Accelerator for Wellness and Advancement of plants (nawa) หรือสารกระตุ้นเชิงชีวภาพสามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการทำการเกษตรได้ โดยช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช ทำให้เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้

สารออร์แกนิคโซลูชั่นหรือสารกระตุ้นเชิงชีวภาพเป็นสารที่ผลิตจากธรรมชาติ สกัดจากพืชมีจุลินทรีย์ เป็นตัวจัดการ มีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืช ทำให้พืชทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชมากขึ้น ส่งผลให้พืชมีผลผลิตสูงขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น

สารออร์แกนิคโซลูชั่นหรือสารกระตุ้นเชิงชีวภาพ มีดังนี้

 • ฮอร์โมนพืช เช่น กรดอินโดลอะซีติก (IAA) กรดจิบเบอเรลลิก (GA3) และไซโตไคนิน (Cytokinin) ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
 • สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินซี วิตามินอี และเบต้าแคโรทีน ช่วยปกป้องพืชจากความเสียหายของเซลล์
 • สารเสริมความแข็งแรง เช่น สาหร่ายทะเล ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืช

การใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นหรือสารกระตุ้นเชิงชีวภาพในการเกษตรจึงมีข้อดีหลายประการ

 • ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต
 • ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
 • เป็นมิตรกับธรรมชาติ

ดังนั้น การใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นหรือสารกระตุ้นเชิงชีวภาพในการเกษตรจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้นในระยะยาว

นอกจากการใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่นหรือสารกระตุ้นเชิงชีวภาพแล้ว เกษตรกรยังสามารถลดต้นทุนการทำการเกษตรได้อีกหลายวิธี เช่น

 • การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี
 • การใช้แรงงานคนแทนเครื่องจักร
 • การปลูกพืชหมุนเวียน
 • การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเกษตรกรควรเลือกวิธีการลดต้นทุนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และพืชที่ปลูก เพื่อให้สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนNatural Accelerator for Wellness and Advancement of plants (nawa) เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตร ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการเพาะปลูก และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในยุคของแพง

ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ที่พัฒนาโดยโครงการ nawa ประกอบด้วย

 • สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช
 • สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • สารปรับปรุงคุณภาพดิน

สารเร่งการเจริญเติบโตของพืชจากโครงการ nawa มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากกว่าสารเคมีสังเคราะห์ถึง 20% ในขณะที่สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากโครงการ nawa มีประสิทธิภาพในการลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ได้ถึง 50% และสารปรับปรุงคุณภาพดินจากโครงการ nawa มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากกว่าสารเคมีสังเคราะห์ถึง 30%

โครงการ nawa ประสบความสำเร็จในการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ในแปลงทดลองของเกษตรกร และกำลังดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพในแปลงจริงของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์จากโครงการ nawa จะช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนการเพาะปลูก และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในยุคของแพง โดยเกษตรกรสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์จากโครงการ nawa ได้ที่

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์จากโครงการ nawa สรุปได้ดังนี้

 • ช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนการเพาะปลูก
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 • ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โครงการ nawa เป็นอีกหนึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของประเทศไทย และช่วยเกษตรกรในการปรับตัวให้เข้ากับยุคของแพง

Natural Accelerator for Wellness and Advancement of plants (nawa) คือนวัตกรรมที่ช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนการเพาะปลูกในยุคของแพง โดย Nawa พัฒนาจากเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้จุลินทรีย์และสารอินทรีย์จากธรรมชาติ เข้ามาช่วยปรับปรุงคุณภาพดินและพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรง โดยไม่ต้องใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี

Nawa มี 2 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

 • สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เป็นจุลินทรีย์เข้มข้นที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี และจุลินทรีย์ในดินสามารถย่อยสลายอินทรียวัตถุได้เร็วขึ้น ทำให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดียิ่งขึ้น
 • วันเดอร์ฟูล เป็นสารอินทรีย์จากธรรมชาติที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืช ทำให้พืชทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

Nawa ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกได้หลายวิธี ได้แก่

 • ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยและสารเคมี
 • เพิ่มผลผลิตพืช ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
 • เพิ่มคุณภาพผลผลิตพืช ทำให้ขายได้ราคาดี
 • ลดต้นทุนแรงงานในการกำจัดศัตรูพืชและโรคพืช

Nawa ได้รับการทดสอบและรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าปลอดภัยต่อพืชและผู้บริโภค

Nawa เป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรในยุคของแพง เพราะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชได้ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดได้

การนำ Nawa มาใช้ในภาคการเกษตร

 • เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในจังหวัดนครราชสีมา ใช้ Nawa ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้ผลผลิตมะม่วงเพิ่มขึ้น 10-15% และคุณภาพมะม่วงดีขึ้น

 • เกษตรกรชาวนาข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ Nawa ร่วมกับปุ๋ยหมัก ทำให้ข้าวที่ปลูกมีคุณภาพดีและทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

 • เกษตรกรชาวสวนผักในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ Nawa ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ ทำให้ผักที่ปลูกมีรสชาติดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Nawa จึงเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเกษตรไทยให้ยั่งยืนและแข่งขันได้ในตลาดโลก


ไปหน้าหลักความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัยได้ผล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต