การปลูกพืช...คือการปลูกชีวิต


การปลูกพืชคือการปลูกชีวิต เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องอย่างยิ่ง เพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับมนุษย์ สัตว์ และจุลินทรีย์ พืชต้องการปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้แก่ น้ำ อากาศ แสงแดด และอาหาร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ต้องการเช่นกัน นอกจากนี้ พืชยังเป็นอาหารขั้นต้นของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย มนุษย์และสัตว์ทุกชนิดล้วนต้องอาศัยพืชเป็นอาหาร พืชเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต พืชยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจน ซึ่งเป็นก๊าซที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ในการเพาะปลูกจะต้องใส่ใจ และมีความรักความปรารถนา ที่จะสร้างสรรค์ผลผลิตที่ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้างในผลผลิต เพื่อส่งมอบให้กับเพื่อนร่วมโลกของเรา การปลูกพืชอย่างปลอดภัยและยั่งยืน จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์และสัตว์

การปลูกพืชอย่างปลอดภัย และยั่งยืนสามารถทำได้โดย

 • เลือกใช้สารเคมีการเกษตรอย่างเหมาะสมและเท่าที่จำเป็น
 • ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการสะสมของโรคและแมลง
 • ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยอินทรีย์
 • บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

การปลูกพืชอย่างปลอดภัย และยั่งยืน จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพให้กับมนุษย์ และสัตว์ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศของโลก

นอกจากนี้ การปลูกพืชยังเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อจิตใจและร่างกาย การปลูกพืชช่วยให้ผู้ปลูกได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของพืช และได้ออกกำลังกายไปในตัว การปลูกพืชจึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกายและใจได้เป็นอย่างดี

การปลูกพืชไร้สารพิษด้วยสารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นวิธีการปลูกพืชโดยใช้สารออร์แกนิคหรือสารชีวภาพทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% ประกอบด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ร่วมกับสารชีวภาพที่ช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืช


การปลูกพืชไร้สารพิษด้วยสารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
 • ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช
 • ลดต้นทุนการผลิต

วิธีการปลูกพืชไร้สารพิษด้วยสารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa

 • เตรียมดินให้พร้อม โดยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี และอุดมไปด้วยสารอาหาร
 • ใส่สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa สูตรสำหรับปรับปรุงบำรุงดิน ในดินตามอัตราที่กำหนด
 • รดน้ำพืชอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจแปลงพืชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสังเกตปัญหาศัตรูพืชและโรคพืช
 • ฉีดพ่นสารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa สูตรสำหรับกำจัดแมลง เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และโรคพืช

สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa มีให้เลือกหลายสูตร ดังนี้

 • สูตรเร่งการเจริญเติบโต ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • สูตรบำรุงดอกและผล ช่วยให้พืชออกดอกและติดผลดก
 • สูตรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ช่วยให้พืชปราศจากศัตรูพืชและโรคพืช

การปลูกพืชไร้สารพิษด้วยสารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจปลูกพืชที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa คือสารเร่งเชิงชีวภาพสำหรับพืช ผลิตโดยร้าน นาวาสยามฟาร์ม แรกเริ่มเราผลิตเพื่อใช้ในฟาร์มของเราเอง สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชหลายชนิด เช่น แบคทีเรียเร่งการเจริญเติบโตของพืช (plant growth promoting rhizobacteria, PGPR) และเชื้อราไมคอร์ไรซา (mycorchizal fungi) จุลินทรีย์เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในด้านต่างๆ ดังนี้

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหาร จุลินทรีย์ PGPR จะผลิตสารฮอร์โมนและสารเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารจากดินได้ดีขึ้น
 • ทนต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อม จุลินทรีย์ไมคอร์ไรซาจะช่วยปกป้องพืชจากโรคและแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการทนทานของพืชต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อม เช่น สภาพดินแห้งแล้ง อุณหภูมิสูง หรือน้ำท่วม
 • เพิ่มคุณภาพของพืช จุลินทรีย์ PGPR และไมคอร์ไรซาจะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของพืช ตัวอย่างเช่น พืชที่ปลูกโดยใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 10-20% และคุณภาพของผลผลิตจะดีขึ้น เช่น รสชาติ สีสัน และกลิ่น

สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด สามารถใช้โดยการฉีดพ่นทางใบหรือรดน้ำทางดิน สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ ได้

ตัวอย่างผลของการใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa กับพืชบางชนิด:

 • ข้าว การใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 10-20% และคุณภาพของข้าวดีขึ้น เช่น รสชาติ และกลิ่น
 • ผัก การใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ช่วยให้ผักเจริญเติบโตได้ดี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 10-20% และคุณภาพของผักดีขึ้น เช่น สีสัน และรสชาติ
 • ผลไม้ การใช้สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ช่วยให้ผลไม้เจริญเติบโตได้ดี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 10-20% และคุณภาพของผลไม้ดีขึ้น เช่น ขนาด น้ำหนัก และรสชาติ

สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นสารเร่งเชิงชีวภาพสำหรับพืชที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น


กลับหน้าหลัก


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัยได้ผล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต