ธาตุอาหารในดิน ในน้ำ บนอากาศ เรานำมาใช้ได้

 


ธาตุอาหารในดิน ในน้ำ บนอากาศ มีอยู่มากมาย แต่ปัญหาคือพืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมด สาเหตุหลักมีดังนี้

 • ธาตุอาหารบางชนิดอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถดูดซึมได้ ตัวอย่างเช่น ไนโตรเจนในอากาศอยู่ในรูปของก๊าซไนโตรเจน ซึ่งพืชไม่สามารถดูดซึมได้โดยตรงได้ ต้องอาศัยจุลินทรีย์ในดินช่วยเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบไนโตรเจนที่พืชสามารถดูดซึมได้
 • ธาตุอาหารบางชนิดอยู่ในปริมาณที่น้อยเกินไป ตัวอย่างเช่น ธาตุเหล็ก แมงกานีส และสังกะสี มักมีอยู่ในดินในปริมาณที่น้อยเกินไป พืชจึงไม่สามารถดูดซึมได้เพียงพอต่อความต้องการของการเจริญเติบโต
 • ธาตุอาหารบางชนิดถูกยึดเกาะอยู่กับสารอื่นในดิน ตัวอย่างเช่น ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส มักถูกยึดเกาะอยู่กับสารประกอบอื่นๆ ในดิน ทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมได้

เพื่อแก้ปัญหานี้ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้กับพืชเพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างเพียงพอ ปุ๋ยคือสารประกอบที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชอยู่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ


 • ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ เช่น มูลสัตว์ เศษพืช และเศษอาหาร ปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชอยู่หลายชนิด แต่มีปริมาณที่น้อย จึงมักใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี
 • ปุ๋ยเคมี ผลิตจากธาตุอาหารบริสุทธิ์ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชอยู่ครบถ้วนในปริมาณที่สูง จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถปรับปรุงสภาพดินเพื่อให้ธาตุอาหารในดินอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมได้มากขึ้น โดยการทำดินให้ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี และเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

 • ธาตุอาหารบางชนิดอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถดูดซึมได้ เช่น ธาตุอาหารที่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งพืชต้องอาศัยจุลินทรีย์ในดินย่อยสลายให้เป็นสารประกอบอนินทรีย์ก่อนจึงจะสามารถดูดซึมได้
 • ธาตุอาหารบางชนิดอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ธาตุอาหารที่อยู่ในชั้นดินลึก หรืออยู่ในรูปของสารประกอบที่พืชไม่สามารถย่อยสลายได้
 • ธาตุอาหารบางชนิดมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช เช่น ธาตุอาหารหลักในดิน เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มักจะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดี

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้กับพืช เพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างเพียงพอ ปุ๋ยมีด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดมีธาตุอาหารที่แตกต่างกันไป เกษตรกรจึงจำเป็นต้องเลือกปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด


นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินได้ด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว เนื่องจากพืชตระกูลถั่วมีจุลินทรีย์ในรากที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ส่งผลให้ดินมีไนโตรเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชชนิดอื่นที่ปลูกตามมา

ธาตุอาหารในดิน ในน้ำ บนอากาศ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ ได้แก่

 • ไนโตรเจน (N) เป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการมากที่สุด มีหน้าที่ในการสร้างคลอโรฟิลล์ ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • ฟอสฟอรัส (P) เป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการเป็นอันดับสอง มีหน้าที่ในการสร้างพลังงานและโครงสร้างของเซลล์
 • โพแทสเซียม (K) เป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการเป็นอันดับสาม มีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและต้านทานโรค
 • แคลเซียม (Ca) เป็นธาตุอาหารรองที่พืชต้องการ มีหน้าที่ในการสร้างผนังเซลล์และทำให้พืชแข็งแรง
 • แมกนีเซียม (Mg) เป็นธาตุอาหารรองที่พืชต้องการ มีหน้าที่ในการสร้างคลอโรฟิลล์และควบคุมการสังเคราะห์แสง
 • กำมะถัน (S) เป็นธาตุอาหารรองที่พืชต้องการ มีหน้าที่ในการสร้างโปรตีนและสร้างกรดอะมิโน
 • เหล็ก (Fe) เป็นธาตุอาหารจุลภาคที่พืชต้องการ มีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง
 • ทองแดง (Cu) เป็นธาตุอาหารจุลภาคที่พืชต้องการ มีหน้าที่ในการสร้างคลอโรฟิลล์และสร้างเอนไซม์
 • สังกะสี (Zn) เป็นธาตุอาหารจุลภาคที่พืชต้องการ มีหน้าที่ในการสร้างเอนไซม์
 • โบรอน (B) เป็นธาตุอาหารจุลภาคที่พืชต้องการ มีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงและการสร้างผนังเซลล์
 • โมลิบดีนัม (Mo) เป็นธาตุอาหารจุลภาคที่พืชต้องการ มีหน้าที่ในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ

จะเห็นได้ว่าธาตุอาหารในดิน ในน้ำ บนอากาศ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก เกษตรกรจึงควรใส่ใจในการบำรุงดินและใส่ปุ๋ยให้กับพืชอย่างเหมาะสม เพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และได้ผลผลิตที่ดี

nawa สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากธัญพืช จนได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช มีคุณสมบัติช่วยให้พืชสามารถรับธาตุอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

การทำงานของ nawa สารออร์แกนิคโซลูชั่น ประกอบด้วย 2 กลไกหลัก คือ

 • การปรับปรุงโครงสร้างดิน nawa สารออร์แกนิคโซลูชั่น จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี รากพืชจึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีและสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช nawa สารออร์แกนิคโซลูชั่น จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช ส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชได้รับพลังงานมากขึ้นและเจริญเติบโตได้ดี

สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ ผลิตจากสารสกัดถั่วเหลือง โดยผ่านกระบวนการสกัดเย็น โดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ช่วยให้พืชหัวมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักดี ขุดได้เร็ว เปอร์เซ็นต์แป้งสูง

สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa  ประกอบด้วยสารสำคัญคือ ไอโซฟลาโวน (Isoflavones) ซึ่งเป็นสารประกอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ที่พบในพืชตระกูลถั่วเหลือง ไอโซฟลาโวนมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์พืช ช่วยให้เซลล์พืชขยายตัวมากขึ้น จึงส่งผลให้พืชหัวมีขนาดใหญ่ขึ้น

นอกจากนี้ สารออร์แกนิคโซลูชั่น nawa ยังมีกรดอินทรีย์ (Organic acids) ที่ช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลให้พืชมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี

ประโยชน์ของการใช้ nawa สารออร์แกนิคโซลูชั่น ประกอบด้วย

 • ช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
 • ช่วยให้พืชให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

nawa สารออร์แกนิคโซลูชั่น สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด วิธีการใช้คือ ผสม nawa สารออร์แกนิคโซลูชั่น กับน้ำในอัตราส่วน 1:1000 แล้วฉีดพ่นทางใบหรือรดโคนพืช แนะนำให้ใช้เป็นประจำทุก 15-30 วัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

nawa สารออร์แกนิคโซลูชั่น เป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

กลับหน้าหลัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัยได้ผล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต