รัตนตรัย ...แก้วสามประการ

 


แก้วสามประการ หรือ รัตนตรัย ในศาสนาพุทธ หมายถึง สิ่งประเสริฐ 3 ประการ อันได้แก่

 • พระพุทธเจ้า หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองแล้วสอนประชุมชนให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา และใจ ตามพระธรรมวินัย
 • พระธรรม หมายถึง พระธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
 • พระสงฆ์ หมายถึง หมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย

แก้วสามประการนี้เปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจสำหรับพุทธศาสนิกชน ช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและบรรลุถึงพระนิพพาน

ความหมายของแก้วสามประการมีดังนี้

 • พระพุทธเจ้า เปรียบเสมือนแก้วมณีอันประเสริฐ เป็นผู้นำทางให้พุทธศาสนิกชนดำเนินชีวิตไปสู่ทางที่ถูกต้อง
 • พระธรรม เปรียบเสมือนแก้วผลึกอันประเสริฐ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์
 • พระสงฆ์ เปรียบเสมือนแก้วแก้วผลึกอันประเสริฐ เป็นผู้นำทางและเป็นแบบอย่างที่ดีให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตาม

การบูชาแก้วสามประการ หมายถึง การแสดงความเคารพและศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งสามารถทำได้โดยการทำบุญตักบาตร การฟังธรรม การเจริญภาวนา และการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

นอกจากนี้ แก้วสามประการยังอาจหมายถึงสิ่งประเสริฐอื่น ๆ ในศาสนาหรือความเชื่ออื่น ๆ เช่น

 • ในศาสนาเชน แก้วสามประการหมายถึง สัมยักทรรศนะ สัมยักชญาณะ และสัมยักจริตระ ซึ่งหมายถึง ความเห็นชอบ การรู้แจ้ง และการปฏิบัติชอบตามความเห็นชอบนั้น
 • ในลัทธิเต๋า แก้วสามประการหมายถึง ซันเป่า ซึ่งหมายถึง ความเมตตา ความมัธยัสถ์ และความถ่อมตน

แก้วสามประการเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตาม การบูชาแก้วสามประการจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง

แก้ว 3 ประการ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีความสำคัญต่อวิถีการเพาะปลูกในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ดังปรากฏในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่สอนให้มนุษย์ดำรงชีวิตอย่างมีศีลธรรม รู้จักความพอเพียง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้ล้วนสามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในวิถีการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม


พระพุทธ หมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นศาสดาของศาสนาพุทธ พระองค์ทรงสอนให้มนุษย์ดำรงชีวิตอย่างมีศีลธรรม รู้จักความพอเพียง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลักธรรมเหล่านี้ล้วนสามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในวิถีการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม

 • ศีล เป็นหลักธรรมที่สอนให้มนุษย์เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักการละเว้นการทำความชั่วทั้งปวง หลักศีลนี้สามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในวิถีการเพาะปลูกได้ เช่น การละเว้นการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
 • ธรรม เป็นหลักธรรมที่สอนให้มนุษย์เป็นคนมีปัญญา รู้จักการคิดดี พูดดี ทำดี หลักธรรมนี้สามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในวิถีการเพาะปลูกได้ เช่น การปลูกพืชแบบอินทรีย์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
 • ปัญญา เป็นหลักธรรมที่สอนให้มนุษย์รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล หลักปัญญานี้สามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในวิถีการเพาะปลูกได้ เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร
พระธรรม
หมายถึง หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงสอนให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม หลักธรรมเหล่านี้ล้วนสามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในวิถีการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม

 • พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมที่สอนให้มนุษย์มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา หลักพรหมวิหารนี้สามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในวิถีการเพาะปลูกได้ เช่น การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ
 • อริยมรรค 8 ประการ เป็นธรรมที่สอนให้มนุษย์ดำเนินชีวิตไปสู่ความหลุดพ้น หลักอริยมรรคนี้สามารถนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในวิถีการเพาะปลูกได้ เช่น การปลูกพืชแบบยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า


พระสงฆ์ หมายถึง พุทธศาสนิกชนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคม บทบาทของพระสงฆ์ในวิถีการเพาะปลูกนั้น นอกจากจะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังทำหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น การอบรมให้เกษตรกรมีคุณธรรม จริยธรรม การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น


โดยสรุปแล้ว แก้ว 3 ประการ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีบทบาทสำคัญต่อวิถีการเพาะปลูกในสังคมไทย ทั้งในด้านการให้ความรู้ การให้ความช่วยเหลือ และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


ไปหน้าหลัก


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รอล่า โปรตีนเปปไทด์สำหรับเร่งการเติบโตของพืช เหมาะกับเกษตรกรทุกระดับ

พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น...แล้วดีอย่างไร

ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรยุคใหม่ สะดวก ปลอดภัยได้ผล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต